094.605.1368

Thiết bị gateway MTGT1000B-2E1

49,000,000 

MTGT1000B-2E1 Hỗ trợ 2 luồng E1 với 60 kênh thoại đồng thời. Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk.

Thiết bị gateway MTGT1000B-2E1

49,000,000